24:7 målsättning och stadgar

Stadgar och organisationsprinciper

Antaget vid konstituerande möte 2020-04-27

1. Namn
Folkrörelsens namn är 24:7. I val benämnt tjugofyrasju.

2. Avsiktsförklaring
24:7 riktar sig i första hand till vanligt folk, med vanliga löner, som arbetar inom LO-yrkena eller offentlig sektor.
24:7 vill ersätta sociala och ekonomiska orättvisor med demokrati och gemensamt ägande.

3. Mål
24:7 är en folkrörelse som också deltar i val. Vi samarbetar med andra lokala partier och intressegrupper i Sverige. Målet är att bilda en nationell folkrörelse.

4. Medlemsskap
24:7 är ett öppen demokratiskt folkrörelse och alla som stödjer vår politik och aktivt deltar i verksamheten, är väl insatta i politiken och är med och utvecklar den, kan beviljas medlemsskap i folkrörelsen. Beslut fattas genom så kallad enkel majoritet.
Lokala initiativ kan bilda 24:7. Lokalorganisationen ställer sig bakom de antagna stadgarna och organisationsprinciperna. Lokala 24:7 organisationer skall utveckla lokal konkret politik i enlighet med de övergripande stadgarna.

5. Årsmöte
24:7 håller årsmöte i januari månad. Årsmötet reviderar kassan och väljer förtroendeposter.

6. vårt arbetssätt i samhället
24:7 bygger nätverk som syftar till bred uppslutning.

a) Kämpande grupper.
24:7 kallar arbetare och vanligt folk till möten, såsom arbetsplats- eller branschmöte, hus- eller bostadsmöte och miljö- kultur- skolmöte med mera. 24:7 kallar inte till dessa möten för att i första hand delge deltagarna vår politik, utan för att höra hur de själva beskriver problemen. De är då medlemmar i respektive grupp, t. ex medlemmar i 24/7:s sjukvårdsgrupp. Inga krav ställs på medlemsskapet. Medlemsskap i andra partier är inget hinder. Medlemsskapet innebär att man är uppsatt på en lista och kallas till möten.

b) Tillfälliga möten.
24:7 kallar även till mer tillfälliga möten när så behövs.

c) Aktiva grupper.

24:7 skapar flygbladsgrupper, cafégrupper, kulturgrupper med mera i bred omfattning. De är då medlemmar i respektive grupp, t. ex. medlemmar i 24/7:s flygbladsgrupp. Inga krav ställs på detta medlemsskap. Medlemskap i andra partier är inte något hinder. Medlemsskapet innebär att man är uppsatt på en lista och kallas till respektive aktiviteter.

d) Samarbeten
24:7 samarbetar med andra partier, föreningar och rörelser när enhet kan uppnås i en fråga.

e) Supporter.
Den som vill stödja 24:7 ekonomiskt är supporter. Supportrar får information om verksamheten. Supporter skall ges regelbundna tillfällen att påverka partiets förslag och politik genom förslagsrätt.

f) Föreningssupportrar
Föreningar och organisationer kan bli supportrar i 24:7. De betalar en årlig avgift och får information om verksamheten. Supporterförening skall ges regelbundna tillfällen att påverka förslag och politik genom förslagsrätt.

7. Motverka korruption
24:7 tar inte emot partistöd från stat, kommun eller landsting. 24:7 är enbart beroende av dess medlemmar och sympatisörer.
24:7:s representanter i valda församlingar får inte uppbära högre arvode än ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utgifter för resor kan också ersättas.

8. Högtidsdagar
24:7 firar 8 Mars, Första Maj och 6 juni. Svenska flaggan kan användas på 24:7:s arrangemang.

9. Upplösande av organisationen
24:7 kan upplösas med två tredjedels majoritet på årsmöte.

Folkrörelsen och partiet 24:7
Birger Svenssons väg 38
432 40 Varberg

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se